They offer different flash websites that has animation and sound.
an image

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
Email: banjunrom@gmail.com
http://www.junromsurin.org
โทร. 08 9627 20381. ประวัติและความเป็นมา

           1.1 สภาพทั่วไป ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย จังหวัดสุรินทร์ หรือนิยมเรียกว่า “ศูนย์จันรม” ตั้งอยู่บนผืนดินขนาด 20 ไร่ ที่มีลักษณะพิเศษ เสมือนผืนธง โดยมีด้ามแหลมยื่นลงไปในที่นา ด้านหน้ามีต้นโพธิ์ คู่กับ ต้นไทร เปรียบประหนึ่งว่าเป็นช่องเปิดประตูสวรรค์สู่แดนธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบริจาคโดย นายสมาน-นางพรรณรัตน์ ธนารัตน์ปัทมา และครอบครัว พร้อมเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ผ่านทาง อาจารย์กาบแก้ว (กรินชัย) ไชยะบุรินทร์ ซึ่งเป็นบุตรสาว และเป็นผู้สืบสานงานธรรมของคุณแม่ เมื่อต้นปี พ.ศ.2547

           1.2 ที่ตั้ง ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/45 หมู่ 4 บ้านจันรม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 เริ่มการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนผู้ใจบุญและผู้มีจิตศรัทธา ใช้เวลาสร้าง 11 เดือน 1 วัน และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550

           1.3 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

           พระแก้วมรกต (จำลอง) พระประธานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ บริจาคเงินสร้างโดย คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย และลูกหลาน โดยอาจารย์นพเก้า ไชยะบุรินทร์ เป็นผู้นำมามอบให้

           หลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะจากภาคเหนือ สร้างเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2550 ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ทำให้สะดวกต่อการสักการะบูชา ซึ่งที่มาของชื่อ “หลวงพ่อทันใจ” นี้ คือ จะต้องสร้างให้เสร็จทันใจภายใน 24 ชั่วโมง หรือ ถ้าอธิษฐานจิตขอพรใด ๆ มักจะได้ผลทันใจ เป็นต้น

           คลืก การจัดสร้างศูนย์วิปัสสนากรรมฐานฯ

           คลิก คณะกรรมการมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ (ชุดก่อตั้ง) ปี พ.ศ.2552-2553 และคณะกรรมการมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ (ชุดปัจจุบัน) ปี พ.ศ.2554-2555
คลิก

2. ทิศทางการพัฒนา

           2.1 วิสัยทัศน์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย จังหวัดสุรินทร์ เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานที่มีความหลากหลาย และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณธรรม-จริยธรรม โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ

           2.2 พันธกิจ พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมผู้เข้ารับการอบรม ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในธรรมะขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดย

           2.2.1 จัดอบรมการวิปัสสนากรรมฐานอย่างหลากหลาย โดยพระวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

           2.2.2 ให้การอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตามวัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการของ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร / หน่วยงาน ที่ต้องการจัดกิจกรรมหรือโครงการเป็นการเฉพาะของตนเอง

           2.2.3 บริการสถานที่เพื่อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม

           2.3 กลยุทธ์ ยึดดี 8 ประการ คือ

           1. หลักสูตรดี 2. วิทยากรดี 3. ผู้ปฏิบัติดี 4. ธรรมะดี 5. สื่อดี 6. อาหารดี 7. สถานที่ดี 8. บริการดี

3. เป้าหมายการพัฒนา

           3.1 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้การวิปัสสนากรรมฐานอย่างหลากหลาย

           3.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

4. มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์

           มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ตามเลขทะเบียน ลำดับที่ สร 1/ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

           4.1 เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

           4.2 เป็นศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคุณธรรม-จริยธรรม

           4.3 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ โดยมิได้ มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน

           4.4 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

           ปัจจุบัน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จังหวัดสุรินทร์ ได้บริหารงานในรูปของมูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิวิปัสสนากรรรมฐานสุรินทร์ ชุดก่อตั้ง จำนวน 15 คน ที่มี นางประภา แสนโภชน์ เป็นประธาน ปฏิบัติตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ ของมูลนิธิฯ อย่างเคร่งครัด จึงทำให้ประสบความสำเร็จเป็นองค์กรเอกชนที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชนทั่วไป

           สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณตุ๊ย (นางรวงทอง วิเศษรัมย์) ผู้จัดการศูนย์ฯ โทร. 08-9627-2038

           โทรสาร 0-4471-2165 หรือ เว็บไซด์ www.junromsurin.org